DPD als verwerkersverantwoordelijke

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is DPD (Nederland) B.V. in alle
bedrijfsprocessen de verwerkingsverantwoordelijke. Dat houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens we
verwerken, hoe we persoonsgegevens verwerken en wat de bewaartermijn is. Daarnaast bepalen wij ook wie
er toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

DPD is met de opdrachtgever overeengekomen dat DPD de pakketten van de opdrachtgever laat bezorgen.
Om dit te kunnen doen hebben we de persoonsgegevens van de ontvanger nodig. We gebruiken
persoonsgegevens ook om aanvullende diensten aan te kunnen bieden en om onze service te verbeteren.
Daarnaast gebruiken we ze voor direct marketing.

Persoonsgegevens

Wij ontvangen de persoonsgegevens van de opdrachtgever. DPD verwerkt NAW-gegevens, telefoonnummer,
e-mailadres en een handtekening of paraaf voor ontvangst. Douane activiteiten kunnen als extra service
worden verleend na registratie van het IP-adres vanwege de vereiste machtiging. Ook houden we een
remboursadministratie bij.

Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren de gegevens op beveiligde servers binnen de DPDGroup. Het kan ook zijn dat we de gegevens
opslaan bij derden.

Verstrekken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we ontvangen, gebruiken we alleen voor het doel, waarvoor we ze gekregen
hebben. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als we daartoe contractueel verplicht zijn of
toestemming voor hebben gekregen. Of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Om onze diensten te kunnen
verlenen geven we persoonsgegevens door aan onze partners binnen de DPDGroup, aan vervoerders en ICTondernemingen. We verwerken de gegevens binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij levering van
een pakket op verzoek van de opdrachtgever daarbuiten plaats moet vinden.

Beveiliging

DPD neemt altijd passende technische en organisatorische maatregelen om het beveiligingsniveau te
waarborgen. Dit niveau stemmen we af op het risico. En hierbij houden we rekening met technologische
ontwikkelingen, de uitvoeringskosten, de verwerkingsdoelen en de waarschijnlijkheid en de impact van een
inbreuk. Daarnaast tekent elke medewerker binnen DPD een geheimhoudingsovereenkomst zodat de privacy
van de persoonsgegevens is geborgd. Dit geldt ook voor ingehuurde derden, zoals bijvoorbeeld een
vervoerder of een IT-onderneming.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die nodig zijn om de pakketten te bezorgen bewaren we uiterlijk twee jaar. Na deze
termijn onttrekken we de persoonsgegevens uit het proces. Zijn er wettelijke verplichtingen, waardoor we de
gegevens langer moeten bewaren? Of hebben we de gegevens langer nodig, omdat er een claim is
ingediend? Dan wijken we af van de termijn van twee jaar.

Inzage in persoonsgegevens

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens? Dan kunt u per brief of per e-mail contact met ons opnemen. Hiervoor
kunt u de volgende gegevens gebruiken:

DPD (Nederland) B.V.
Aan: afdeling Legal
Postbus 302
5684 PK Best
persoonsgegevens@dpd.nl

Wij willen er zeker van zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon geven. Daarom vragen we u
om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. Zorgt u er altijd voor dat u de foto
onherkenbaar maakt en het BSN-nummer doorstreept. En dat u de vermelding “kopie” en de datum op de
kopie zet. Uiteraard kunt u alleen persoonsgegevens van uzelf en niet van anderen opvragen.

Rectificatie, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar

Zijn uw persoonsgegevens niet juist? Wilt u dat wij uw persoonsgegevens verwijderen of slechts een aantal
gegevens gebruiken? Of wilt u dat wij uw gegevens overdragen aan een andere partij? Stuur uw verzoek dan
naar aan het emailadres die hierboven vermeld staat. Via dit emailadres kunt u ook bezwaar maken tegen de
verwerking van uw gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u niet tevreden of mocht u er met ons niet uitkomen? Dan kunt u een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Wijziging Privacy Statement

Ons beleid zoals we dat beschreven hebben in deze Privacy Statement, kan veranderen. Voordat we het
wijzigen, hoeven we hier geen melding van te maken. Op onze website leest u altijd de actuele Privacy
Statement.